Luku 9. Kosmisen energian planetaariset kentät

Alkusanat

Tämä luento päättää kuvauksen Maan biosfäärin energiayhteyksistä. Nyt kun kaikkien Aurinkokunnan taivaankappaleiden sijainti on merkitty astrologiseen karttaan, on helppo määritellä missä kulmassa planeetat ovat toisiinsa nähden, kun käytetään aspektitaulukkoa, josta nähdään heti yhden taivaankappaleen kaikki kulmat sekä muihin taivaankappaleisiin että Maahan nähden.

On helppoa nähdä myös aspektista johtuvat interferenssitekijät. Tätä varten on löydettävä taulukosta 1 molemmat taivaankappaleet, paitsi Maa, jotka tekevät aspektin, jotta saadaan selville konstruktiivisen tai destruktiivisen interferenssin suuruus.

Välttämättä ennen jokaista harjoitusta ei ole tarkistettava kosmisten energiayhteyksien vaikutusta biosfääriin. Kuitenkin, jos harjoitus ei kaikesta ponnistelusta huolimatta onnistu, voidaan tarkistamalla varmistaa, onko tähän syynä oma toiminta vai epäsuotuisat kosmiset energiayhteydet.

Tarkempi tarkistus on tarpeen ennen erittäin vaativia paranormaaleja toimia, jotka vaativat paljon maailmankaikkeuden energiaa (tällaisia harjoituksia on paljon luennolta 14 lähtien) sen määrittelemiseksi, onko sitä tarpeeksi käytettävissämme.

Mitä olemme saavuttaneet harjoituksillamme tai yksinkertaisesti, mitä varten ne ovat? Jotkut kysyvät, milloin paranormaalit kokeilut oikein alkavat. Voidaan sanoa, että olemme nyt puolivälissä. Kuten urheilussakin, aluksi on lihasharjoittelua ennen kuin voi saavuttaa suuria tuloksia, ja niin myös henkisessä harjoittelussa on aluksi harjoitettava tietoisuutta, kun pyritään paranormaaleihin saavutuksiin.

Kaikki ne harjoitukset, joita on tehty, palvelevat isoa päämäärää: rajattomien henkisten kykyjen tiedostamista! Seuraavien neljän luennon harjoitukset antavat mahdollisuuden psyykkisten ja psykosomaattisten sairauksien itseparannukseen sekä myös vaikuttamiseen kolmansiin henkilöihin hypnoosin avulla.

Luennolla 13 päättyy ”perusopetus” ja alamme opiskella yliaistimista. Psykokineettiset ilmiöt ovat luentojen 22 – 25 aiheena ja luennolla 26 selvitämme lopulta viisasten kiven salaisuuden ja opimme, miten voimme luoda elottomasta materiaalista elollisia yhdisteitä.

Lisäksi kannattaa miettiä sitä elämän jaksoa, joka koittaa opiskelun jälkeen. Pystymme ehkä tarjoamaan laveamman kirjon palveluja ja neuvontaa kuin muut parapsykologit, jolloin ei vain tyydytetä asiakkaan tarpeita, vaan myös laajennetaan omia taloudellisia kasvumahdollisuuksia.

Tässä tapauksessa lisäkurssi astrologiasta ja kirologiasta antaisi verrattomat valmiudet, sillä horoskoopin ja käsien viivojen analyysillä saadaan lisätietoa henkilön persoonasta, temperamentista, menneestä ja tulevasta, ja nämä tiedot ovat korvaamattomia neuvontatilanteessa ja lisäksi ne kiinnostavat asiakastakin erittäin paljon.

Vaikuttavat aspektit

Aurinkokunnan taivaankappaleiden kulmat suhteessa Maahan muuttuvat jatkuvasti johtuen niiden erisuuruisesta vauhdista ekliptikan kiertoradalla Auringon ympäri. Tällöin tulee jatkuvasti sellaisia planeettojen sijainteja, jotka johtavat konstruktiiviseen tai destruktiiviseen interferenssiin taivaankappaleiden PSI-kenttien välillä (ks. luento 8). Nämä planeettojen kulmat, jotka vaikuttavat joko myönteisesti tai negatiivisesti kosmisiin energiayhteyksiin Aurinkokunnassa – ja täten myös Maan biosfäärissä – ovat aspekteja.

Joihinkin kulmiin tutustuttiin jo luennolla 6 kappaleessa ”Tähtiaika”. Taulukosta saa yleiskäsityksen kaikista vaikuttavista aspekteista, niiden keskuskulmasta (kaikkien kulmien keskipiste on Maan sijainti) sekä myös konstruktiivisista ja destruktiivisista interferenssitekijöistä: symboli, keskuskulma, aspekti, interferenssitekijät.

Voimakkaimmat myönteiset tai kielteiset vaikutukset syntyvät silloin, kun kaksi Aurinkokunnan taivaankappaletta muodostaa Maan kanssa kolmion, jonka keskuskulma on tarkasti jossakin vierellä esitettyyn taulukkoon merkityssä kulmassa. Mutta myös suuremmalla tai pienemmällä kulmaetäisyydellä syntyy interferenssejä, vaikka niiden vaikutus vähenee mitä kauempana ollaan tarkasta aspektista. Tämä poikkeama tarkasta aspektista on orbi (lat. orbis – kehä).

Kuvassa 2 nähdään juuri ne kulmat, jotka Maa voi muodostaa Auringon ja Merkuriuksen sekä Venuksen ja Marsin kanssa.

Merkurius on niin lähellä Aurinkoa, että sen kiertorata voi olla korkeintaan 23 astetta Auringosta eli se voi osallistua vain yhtymän muodostamiseen (ks. kuva 2, kohta 12: vasemmalta yläyhtymä, oikealta alayhtymä). Venus voi sijaita korkeintaan 46 asteen etäisyydellä Auringosta ja se voi muodostaa seuraavanlaisia aspekteja: yhtymä, semisekstiili ja semikvintiili, kun taas Mars ja muut planeetat pystyvät olemaan kaikissa aspekteissa (kuvassa on esitetty mahdolliset aspektit selvyyden vuoksi vain ympyrän toisella puoliskolla, mutta todellisuudessa ne ovat myös toisellakin puoliskolla muodostaen peilikuvan).

Ympyrän sektorit, joiden keskuskulma on 10,6 ja 2 kulma-astetta, jotka muodostavat interferenssin vaikutusalueen eli orbin, ja se merkitään kalkeeripaperille (kuva1).

Instituutissa on laskettu ympyrän sektoreille (ks. taulukko 1 ”Interferenssivaikutukset”) kaikki avaruudessa olevat energeettiset interferenssit, jotka vaikuttavat koko sen ajan, minkä sektorit kattavat, joten kaikille aspekteille käyvät siis seuraavat keskuskulmat:

Aspekti

Keskuskulma

yhtymä

- 5° … +5°

semisekstiili

29° …. 31° ja 329° … 331°

semikvintiili

44° … 46° ja 314° … 316°

sekstiili

57° … 63° ja 291° … 313°

neliö

81° … 93° ja 261° … 273°

kolmio

117° … 123° ja 231° … 243°

puolitoistaneliö

134° … 136° ja 224° … 226°

kvinkunssi

149° … 151° ja 209° … 211°

oppositio

177° … 183°

 

Nyt voimme ottaa minkä tahansa astrologisen kartan, johon viedään planeettojen sijainnit tietyllä hetkellä, ja laskemalla asteet tai mittaamalla astelevyllä saadaan kaikki niiden väliset kulmaetäisyydet. Tämä menetelmä vaatii paljon aikaa ja siksi ajan säästämiseksi aspekteista on kehitetty mittasapluuna, joka ovat kuvassa 1.

Mittasapluunaa käyttäen voidaan löytää melko nopeasti tietyn taivaankappaleen kaikki aspektit.

Leikkaa sapluuna merkittyä linjaa pitkin ja opettele käyttämään sitä.

Aspektien määrittely

Planeettojen sijainti ympyrällä, jonka perusteella laadimme aspektit, on aina 0°. Aspektit määritellään samassa järjestyksessä kuin interferenssivaikutukset on kirjattu taulukossa 1.

Ei ole tarpeen määritellä yksitellen Uranuksen aspekteja, koska ne saadaan jo aiemmin lasketuista aspekteista. Harjoituksen vuoksi, esimerkkihoroskooppimme 1 mukaan, määritellään ensin Auringon aspekti. Asetetaan aspektisapluunan  0° -merkintä, kuten kuvissa 3 ja 4 on esitetty, sille kohdalle, jossa Aurinko sijaitsee eläinradalla. Sitten voidaan kirjata kaikki aspektit. Jokainen sapluunan ympyrän erottamaton sektori on sen alla olevan aspektin orbi. Horoskooppitaulukkomme aspekti- sarakkeeseen viedään seuraavat kirjaukset: merkitään 0° Merkuriuksen sijaintiin, määritellään sen aspekti ja merkitään ne horoskooppitaulukkoon, sitten teemme saman Venukselle, Kuulle, Marsille ja muille planeetoille.

Interferenssivaikutukset

Kun kaikki horoskooppien aspektit on määritelty ja vastaavat luvut merkitty niille tarkoitetuille paikoille horoskooppitaulukkoon, voidaan määritellä niiden yhteisvaikutus Maan biosfäärin kosmiseen energiatilaan.

Kuva 1. Kalkeeripaperi, joka laitetaan kuvan 2 päälle.
Kuva 2. Mahdolliset aspektit Auringon ja Merkuriuksen, Venuksen ja Marsin välillä
 1. Aurinko yhtymä Mars.
 2. Aurinko semisekstiili Mars.
 3. Aurinko semikvintiili Mars.
 4. Aurinko sekstiili Mars.
 5. Aurinko neliö Mars.
 6. Aurinko kolmio Mars.
 7. Aurinko puolitoistaneliö Mars.
 8. Aurinko kvinkunssi Mars.
 9. Aurinko oppositio Mars.
 10. Aurinko semisekstiili Venus.
 11. Aurinko semikvintiili Venus.
 12. Aurinko yhtymä Merkurius.
Kuva 3. Luonnos aspektisapluunasta, joka kannattaa tehdä kalkeeripaperille.

Apuvälineenä tässä toimii taulukko 1, jossa kaikki konstruktiiviset ja destruktiiviset interferenssit on luokiteltu niiden voimakkuuden mukaan suhteessa erilaisiin aspektimuodostelmiin. Tässä ei ole otettu huomioon pelkästään aaltokenttien kulmaetäisyyksiä vaan myös planeettojen eri etäisyydet sekä niiden PSI-kenttien voimakkuuserot.

Yhden aspektin kielteisen tai myönteisen kosmisen energiavaikutuksen määrittelemiseksi etsitään vasemmasta pystysarakkeesta molemmat siihen osallistuvat taivaankappaleet ja ylimmältä vaakariviltä niiden aspekti. Katso esimerkistä 1, miltä Auringon ja Marsin yhtymän aspekti näyttää (ks. kuva 5).

Muiden planeettojen aspektit saadaan samalla tavalla ja saadut positiiviset tai negatiiviset suureet kirjataan horoskooppitaulukon interferenssi-sarakkeeseen niin kuin se on esimerkissä 1 seuraavilla sivuilla.

Kuva 4.
Kuva 5.

Lopuksi lasketaan interferenssivaikutuksen kokonaissumma ja kirjataan tulos ruksilla sarakkeeseen ”Avaruusenergia biosfäärissä”.

Periaatteessa perussijainnit menevät niin, että mitä korkeampi interferenssivaikutuksen luku on, sitä enemmän avaruusenergiaa on käytössämme! Yliaistiminen onnistuu, kokemuksesta riippuen - 50000 asti; psykokineettisiä kokeiluja varten tarvitaan vähintään – 20000.

yli + 50000 -> erittäin paljon

+ 20000 … + 50000 -> paljon

-20000 … + 20000 -> normaali

-50000 … -20000 -> riittävä

-50000 -> liian vähän

Esimerkki 1
Kuva 6. Sapluunamalli aspektien määrittelemiseksi (siirretään kalkeeripaperille ja laitetaan astrologisen kartan päälle).